ماه | ZibaNevis.MihanBlog.Com
به روزها دل مبند، روزها به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند،
با شب بمان ...
شب گر چه تاریک است لیکن همیشه یکرنگ است ...