دیوار | ZibaNevis.MihanBlog.Com
دیوارها هم عاشق میشوند. یادگاری ننویسید، اگر قصد برگشتن ندارید .