اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان در رسیدن هدف موفق بودی !
اگر روزی تهدیدت کردند بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند بدان با تو بودن لیاقت میخواهد !