با تخیلات می توان تا اوج آسمان ها پرواز کرد ، اما نمی توان چیزی به دست آورد
ویلیام شکسپیر