بزرگترین سرمایه ی یک دل
حرفهایی است که برای نگفتن دارد