بحث جنسیت نیست ،
مرد و نامرد بودن ،
...
زن و مرد نمی شناسه !