تو دنیا همه دوس دارن خاص باشن..تو عادی باش اینجوری خاص تری...