غم هایت را بر شن ها بنویس كه آب ببرد
و شادی هایت را بر سنگ تا باك نشود