تو را چه به فرهاد ؟
یک فرهاد است و یک بیستون عاشقی ؛
تو همین یک وجب دیوار فاصله را بردار ،
من باورت می کنم !