کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد؟
که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد؟
گرفته دامن شب را غباری آنچنان درهم
که پلک از چشم, چشم از پلک و پلک از خواب می ترسد...