زادگاه وتاریخ تولد هیچکس درهیچ نقشه وتقویمی نیست چراکه آدمیزاد هرلحظه درقلب کسانیکه دوستش دارند متولد میشود.
کوروش کبیر