قبل از اینکه به کسی بگی دوست دارم
خوب فکراتو بکن...
چون شاید چراغی در دلش روشن کنی
که خاموش کردنش به خاموش شدن
او بیانجامد....!