حسادت نکن! …
این کــہ بعد از تو بغل گرفتــہ ام …
زانوے غـَم اســت