تنها | ZibaNevis.MihanBlog.Com
آموخته ام کــه
اگــر کـسـی از مــن یـادی نکرد ، یـادش کنم
شــایــد او تـنـهـاتــر از مـن بـاشــد ...