کسے چــــہ مے داند امــروز چنــد بار فرو ریختم ..
از دیدن کسے کــه ،
تنهــا لباسش شبیــــہ بــہ " تــو " بــود