از درد های کوچک است که آدم می نالد
وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی ..