کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان ، شوکت زن بودنشان را .... کاش مردان همیشه مرد باشند و زنان همیشه زن ...
آنگاه هر روز نه روز "زن" نه روز "مرد" بلکه روز "انسان" است !!