عشق را باید از ماهی آموخت
که چه بی پایان آب را
پر از بـوسه های بی پاسخ می کند....!