به هرکس می‌نگرم در شکایت است
در حیرتم دنیا به کام کیست؟