بعد از رفتنت جای خالیت در دلم
مثل کفشهای سیندرلا اندازه هیچ یک از مردم شهر نشد
حتی به زور...