سیگار | ZibaNevis.MihanBlog.Com
لبهایت طعم سیگار میداد ...
و میدانستم تو سیگار نمیکشی !