توانا ترین مترجم کسی است که:
سکوت دیگران را ترجمه کند!