گاهی آدمهای تنها ,
خیلی خوش شانس هستند....
چون کسی را ندارند تا از دست بدهند