چایی ‌ام ،با حضورت
شیرین
خاطراتم،با یادت
تلخ
 می شوند