چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا  میرویم و میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام: زندگی