لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا.... و بدان
روزی دنیا آنقدر شرمنده خواهد شد كه بجای پاسخ به لبخندهایت به تمام سازهایت خواهد رقصید