بوق اشغال میزند وقتی شماره ات را در ذهنم می گیرم
کسی انگار پشت خط است . . .