~~~~~~~~~~~~
. ' .  '  . '  . '  .  '
. ' .  ' .  '  . '  .  '
اندكى بر زیر این باران بمان،ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت كند