که چشمانت اگر تر شد
به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز..