قرارمان این نبود قرار بود ، برای برقراری هم بکوشیم نه برای بی قراری هم !!!