استاد هنرمند از سنگ آدم می سازد و مربی بی هنر از آدم سنگ....