این روزها همه از زندگی می نالند
ولی نمیدانم باز چرا
دو دستی به آن چسبیده اند....!