خدایا ریشه ی شادی های مرا در غم دیگران قرار مده...