طولانی ترین سفرها نیز یك روز با گامی كوچك آغاز می شود،
از ابتدای كار نترس به انتهای كار فكر كن