گاهی می خواهیم اما نمی توانیم
و به یاد می آوریم روزی را که می توانستیم اما نخواستیم.