خدایا...!!!
جای سوره ای
به نام " عشق " در قرآنت خالی ست
که اینگونه آغاز میگردد :
و قسم به روزی که قلبت را می شکنند . . .
و جز خدایت
مرهمی نخواهی یافت