تمامی مزرعه کافـــــــر صدایش میزدند گل آفتاب‌گردان کوچکی را که عاشق باران شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بود...