بـ ـه تـ ـه سیـ گارهـ ـایتان احتـ ـرام بـ گذارید،
نــ ـیندازیدشان زیر ِ پـ ـا...
چـ ـرا آدم هـا عادت دارند
هـ ـرکه بـ ـه پـ ـایشان سوخت را
می اندازند زیر ِ پا؟!