خیالم باطل بود ;
آغوشش را به یادِ دیگری به روی من گشوده بود...